19370201 - Härmed kungöres,

Härmed kungöres,

att bilföraren Jakob Petter Edmund Pettersson i Gebjenne, Burs socken, hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil därvid såsom stationsort föreslagits Burs socken. Ansökningshandlingarna hållas tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 10 februari 1937; och äga trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 30 januari 1937.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25