19370201 - Från sjön.

Från sjön.

London, 30 febr. (TT.) Fyrskeppet vid inloppet till Dundees hamn i Skottland har på grund av den våldsamma stormen råkat i drift. Ombord befinna sig fem man.

London, 30 jan. (TT.) Ängarna Kakarical och Caradale ha kolliderat i Hobson Bay. Den förstnämda sjönk omedelbart, och fem man av dess besättning drunknade. De övriga sjutton räddades.

Sveabolaget har hos lotsstyrelsen gjort framställning om åtgärder för anbringande av en kraftig mistsignalanläggning på ön Blå Jungfrun 1 Kalmarsund och därvid som lämplig uppställningsplats för mistsignalanordningen föreslagit platsen för den på ön nuvarande fyren. Bolaget förklarade samtidigt att mistsignaleringen vid Ölands norra udde fått minskad betydelse bl. a. därför, att den befunne sig åtskilliga distansminuter vid sidan av de kurslinjer fartygen numera, sedan segelfartygen starkt reducerats i antal, pläga följa.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25