19370201 - Gotlands Gille i Stockholm.

Gotlands Gille i Stockholm.
Årsmöte i lördags å Anglais.

Lördagen den 30 januari samlades Gotlands Gilles ledamöter till ett antal av omkring 40 st. till årsmöte å Restaurant Anglais.
Härvid invaldes i gillet 9 nya ledamöter. Efter föredragning av protokoll och årets berättelser samt beviljande av ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning vidtog val av funktionärer för år 1937. Samtliga de förutvarande återvaldes sålunda: ordförande direktör Herman Duse, vice ordförande undervisningsrådet Harald Wallin, skattmästare bankdi- rektör Sigurd Molin, sekreterare bankkamrer Bror Tiberg, klubbmästare försäkringsdirektör Karl Emil Smith och ledamot direktör Niels Helst, samt revisorer direktör Josef Holmquist, bankkamrer Gustaf Holmquist och kapten Oscar Pettersson ävensom deras suppleanter doktor Gösta Lokrantz, direktör Filip Thomson och chefsarkitekt Carl Melin. Tredje ledamot, jämte ordföranden och skattmästaren, i nämden för Amiral Häggs fond blev ånyo kapten Einar Råberg.
Som vanligt beslöt gillet anslå medel till utdelning bland behövande landsmän i huvudstaden. På ordförandens fråga uttalade sig de närvarande för anordnande av sedvanlig vårfest med damer, vilken skulle äga rum å Grand Hotell Royal den 13 mars. Även meddelades, att den tidigare framlagda planen på en gemensam enkel festlighet för samtliga gotländska föreningar i Stockholm skulle realiseras den 20 februari på Hotell Gillet.
Efter en del övriga ärenden avslutades sammankomsten och man samlades kring ett stort smörgåsbord och högg in med frisk aptit på de framdukade läckerheterna. Sedan man bänkat sig vid långborden, äskade ordföranden ljud och välkomnade de närvarande, särskilt de närvarande hedersledamöterna civilingeniör Henrie Wallk professor Henrik Munthe och bokhandlare Oscar Arweson. Direktör Duse utbringade även ett leve för Gotland, varvid hurraropen skallade. Gotlandsvisan sjöngs, och undervisningsrådet Wallin bad att till ordföranden få framföra ledamöternas tack för hans framstående ledning av gillets angelägenheter under de gångna åren och allas önskan, att vi måtte få behålla vår ordförande länge ännu. Professor Munthe, som senare skulle hålla föredrag, avtackade klubbmästaren för hans lyckliga anordningar, och sekreteraren välkomnade på övligt sätt de för första gången närvarande ledamöterna ävensom den gästande doktor Carl Wittberg, varefter tyghantverkare Marcus Hejdenberg tackade. Ordföranden erinrade de närvarande om, att fyra st. av gillets funktionärer verkat på sina poster under 25 år eller mera, nämligen direk. tör Niels Holst, direktör Josef Holm• quist, kapten Oscar Pettersson och doktor Gösta Lokrantz och gav dessa en honnör för gott och intresserat arbete till gillets och ledamöternas bästa.
Professor Munthe erhöll nu ordet för ett föredrag om "Drag ur Gotlands geologiska utvecklingshistoria", därvid han med hjälp av scioptikonbilder framlade vår Josterös öden under de olika geoliska perioderna från äldsta tider över' istiderna, ancylus- och littorina-tiderna, vilket allt han och andra kunnat avläsa i avlagringar på olika ställen både hemma på Gotland och annorstädes. Likaså påvisade han människans inträngande på vår ö och exemplifierade i sammanhang med ämnet för föredraget människans arbete och verksamhet, som hänför sig till de geologiska avlagringarna och deras nyttiggörande, t. ex. kalkugnar, sandstens- och kalkstensbrott m. m.
Ordföranden fann anledning att tacka professor Munthe för en välbehövlig och intressant repetitionskurs i dessa ämnen, där vetenskapen ständigt gör nya rön, och härefter övergick man till allmänt samtal i dessa och andra gotländska ämnen, varvid särskilt intresse visades på många håll för det betryggande samlande och förvarande av gillets arkiv, varom beslut fattades vid november-sammankomsten. Kanske kan Gotlands Gille en vacker dag ståta med rätt så förnämliga samlingar, vilket särskilt skulle glädja undertecknad som gillets sekreterare.
Bror Tiberg.Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25