18850103 - Predikningar af Stockholms prester

Predikningar af Stockholms prester

utkommer i dagarne i bokhandeln på C. E. Fritze's k. hofbokhandels förlag. De omfatta kyrkorådets alla sön- och högtidsdagar och bland författerne märkas hufvudagar och bland författerne märkas hufvudstadens mera kända predikanter samt några få andre, som genom presterlig embetsutöfning stått med hufvudstaden i nära förbindelse. Bland redan inkomna bidrag märkas predikningar af pastor prinarius d:r Fehr, kyrkoherdarne d:r E. Bergman, Ljungman, teol. d:r Staaff, d:r Östrand, biskop Strömberg, afl. biskop Grafström, professor Rudin, domprosten Collinder, kyrkoh. Klingstedt, lektor Personne m. fl.
Utan tvifvel kommer denna märkliga samling att varda en välbehöflig insats i den religiösa literaturen och mottagas med det stora intresse sakens vigt kräfver. Arbetet utkommer i 9 häften á 1 krona och torde afdlutas undernu pågående kyrkoåret.Gotlands Tidning.
Lördagen den 3 Januari 1885.
N:r 1
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.