Vestliga stormarna under senaste dagarna hafva orsakat åtskilliga rubbningar i postförhållandena; dock icke så mycket för hitkommande posterna, som för afgående. Visserligen ha vi fått våra poster afgåra timmar senare, men den våldsamma sjögången har tvungit SOFIA att de två senaste resorna qvarligga här längre än vederbordt, så att derigenom afven posterna härifrån till fastlandet kommit i oordning.
Verkningarne af denna stormiga väderlek hafva dessutom visat sig i förhållandena i Visby hamn hvarest den våldsamma sjögången orsakat mer och mindre skada å der förtöjda fartygen genom det att kettingsförtöjningarna sprungit. Stadsfullmäktige, som nu hafva att afgöra frågan om anslag för åstafkommände af skydd för inre hamnen vid sjösvall af sydvestliga och vestliga stormar, hafva under dessa dagar haft bästa tillfälle att praktiskt öfvertyga sig om nödvändigheten att skyndsammast anbringa detta skydd, oberoende af allt opraktiskt dessutom nu äro för en lång framtid omöjliggjorda. Vi återkomma snarligen till denna fråga.
Till Slite ha inkommit flera ångare, som der sökt skydd för stormen, deribland en ångare, som varit på grund vid Faludden, men tagit sig flott.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 8 December 1886.
N:r 96. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.