Rättegångs- och Polissaker.

Den förmodan, som vi för några dagar seden tillkännagaf, att förordningen om gifters försäljande och lysoljors förvarande af och hos minuthandlande på landet, icke blifvit vederbörligen kungjord, har vunnit ytterligare stöd derigenom, att 47 mål angående försummad anmälan om handel med gifter och eldfarliga oljor hvari utslag i dessa dagar afkunnats mot nedannämda handlande:
Handl. C. J. Broander i Ronehamn, som hade för stort upplag af fotogen, dömdes till 40 kronors böter, hvarjämte beslagtagna fyra fat fotogen förklarades förbrutna;
handelsfirman L. & G. Carmén i Ronehamn dömdes till 60 kronors böter, emedan gasoljelagret var för stort och tillräckliga eldsläckningsmateriel, föreskrifna vid dylik handel, fattades. Två fat gasolja, som beslagtagits, förklarades förbrutna;
för sistnämde förseelser samt för underlåten anmälan af handel med dylika oljor dömdes handlaren L. T. Olsson i Hablingbo till 65 kronors böter. I beslag tagna 3 ½ fat fotogen vordo förbrutna;
handlande Krusell i Hafdhem fäldes att böta 40 kronor, enär oljeupplaget var för stort, hvarjämte beslagtagna sex fat fotogen förklarades förbrutna;
för liknande förseelse fäldes handelsbolaget Dnse & Melin i Hemse till samma bötesbelopp. Förbrutna vordo tre fat fotogen, som tagits i beslag;
handlanden Malkan i Grötlingbo dömdes till trettio kronors böter för försummad anmälan af handel med gifter;
bröderna Bokström i Hemse dömdes att böta 65 kronor, emedan deras upplag af oljor var för stort. Dju fat fotogen och 1 fat 15 kannor gasolja, som beslagtagits, förklarades förbrutna;
till 30 kronors böter dömdes handlande Hansén i Burgsvik för uraktlåten anmälan af handel med gifter samt till ytterligare 30 kronors böter, emedan hans fotogenlager var för stort, kvarjämte i beslag tagna åtta fat fotogen votde förbrutna;
handelsidkerskan H. Virsén i Hafdhem dömdes att böta 30 kronor, emedan hon utan att äga rätt dertill sålt gifter;
till 15 kronors böter däldes handlande Värnqvist i Burgsvik för försummaelse att hafva gift stadgan anslagen i saluboden, der handel med gifter idkades;
handlande L. Krusell i Vamlingbo dömdes till 30 kronors böter, emedan han ej hade giftlagret skildt från andra handelsvaror;
för att hafva hållit till salu andra varor än landtmannaprodukter och alster af ortens hemslöjd vid stortorgdagen å Sandesrum i Grötlingbo samt för vägran att upphöra med denna handel dömdes handlandena Malkan i Grötlingbo, Blomqvist och Krusell i Hafdhem att hvardera böta tjugufem kronor.

För inbrottsstöld häktades i Stockholm enligt Polisunderrättelser f. gardisren Johannes Petter Julius Fohlin.
Fohlin, född i Visby, har förut varit straffad för andra resan snatteri.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 December 1886.
N:r 97. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.