Riksdagen.

Det råder brist på arbetande ledamöter inom det högl. lagutskottet. Hr Bergström, ordföranden, uppbjuder all sin kända älskvärdhet för att locka sitt folk till sammanträdena. De komma ändå icke, utan gå bort, den ene till sin åker, den andre till sin köpanskap, o. s. v. Hr ordföranden befinner sig i samma förlägenhet som en af den förste Napoleons korpraler, som blef kung någonstädes i Sudan och ville derför införa ett parlament efter franskt mönster. Han kunde aldrig få riksdagsmännen tillsammens utan så ofta och så länge han bjöd dem på dadlar. Hr Bergström har inga dadlar att bjuda på, men desto flera intressanta och vigtiga lagförslag både från k. m:t och från enskilda. Och lika fullt måste han i onsdags be första kammaren om en förstärkning af tre supleanter.
Utskottet lär i öfrigt ha arbetat med sin vanliga färdighet, så att det redan hunnit döma åtskilliga motioner till första-kammar-döden. Bland dem som befinna sig in limine promotionis är hr Hedlunds arbetaremotion, hvilken lär afstyrkas på den grund att den i motionen är afseeda lagstiftningen. Men dermed är denna fråga visst icke bregt ur verlden.

Följande motioner hafva blifvit väckte:
Af hr A. J. Lyth (med hvilken instämt hrr Lars Börjesson, grefve Sparre, F. G. Jansson, Aug. Bokström, J. P. Nilsson, O. V. Redelius, P. Larsson, A. G. Björkman, G. J. Pettersson, J. Fr. Carlsson, A. G. Jönsson, A. M. Lundberg, O. A. Sundin, C. F. Tell, J. A. Sjö och B. Lindgren): att de till jernvägarne Vislanda-Bolmen, Hultsfred-Vestervik, Vestervik-Åtvidaberg-Borgsbo, Visby-Hemse, Varberg-Borås, Krylbo-Borlänge, Karlskrona-Vexjö, Krylbo-Norberg, Upsala-Margretehill och Ludvika-Kihl lemnade låneunderstöd af statsmedel måtte från och med 1887 beräknas en annuitet af 5 procent, af hvilken ränta å oguldna kapitalbeloppet och återstoden utgör amortering.
Af hr A. J. Lyth: om tull å garnbunden fiskredskap med 3 kr. pr kilogram för sådan redskap, som är bunden af enkeltvinnade garner af högre nummer än nr 16 och af dubbeltvinnade garner af högre nummer än nr 60, samt till 1 kr. 50 öre per kilogram för redskap bunden af enkeltvinnade garner af nr 16 och derunder samt af dubbel tvinnade garner af nr 60 och derunder.Gotlands Tidning.
Måndagen den 15 Februari 1886.
N:r 13. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.