Stadsfullmäktige

hade i tisdags sammanträde, dervid följande ärenden förekomma:
1. Antogos de vid i Drätselkammaren hållna auktioner afgifna anbuden å vägunderhållet.
2. Beslöts, att yttranden skulle afgifvas, öfver de af hrr Schartau och Malmros anförda besvär rörande deras mantalsskrifning, med yrkande om afslag å deras påståenden.
3. Hos k. m:t skulle göras framställning, att den rådman, som kommer att inväljas vid nästa tillträde af tjensten må få dervid förena civilnotariebefattningen.
4. Snickaren P. Ahlgrens hemställan, att få komma i åtnjutande af understöd från Gazelianska donationsfonden, kunde icke till behandling upptagas såsom icke i författningsenlig ordning till fullmäktige ingifven.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 11 Februari 1886.
N:r 12. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.