Sammanträden. Herrer stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset onsdagen den 17 dennea kl. 5 e. m. i ochför justering och offentlig uppläsning af protokollet för stadsfullmäktiges sammanträde den 9 dennes, samt för justering af den beslutade underdåniga framställningen om omedelbar tillämpning i visst afseende af den genom kungl. brefvet den 7 April 1881 faststälda tjenste- och lönereglering för rådstufvurätten och magistraten i Visby.
Visby den 11 Februari 1886.
Ordföranden.Gotlands Tidning.
Måndagen den 15 Februari 1886.
N:r 13. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.