Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.

Återigeo voro den sig s. k. frälsningsarméns officianter Carlsson, Rosenberg och Aesk i måndags instämda till rådhusrätten för det efter kl. 8 på afton den 9 d:s hållit sammakomst. De två sistnämde erkände förbrytelsen, likväl med invändningen, att inträds tillåtits endast för biljettinnehafvare.
Stadsfiskal Jansson anförde i stämningen, att mot oväsen uppstått utanför dörren och tumult af druckna personer föröfvats med hotelser mot polisen, som måst förstärkas.
De tredskande blefvo fälda till 50 kronors böter hvardera.
Efter att så många gånger hafva blifvit beträdde med ohörsamhet för ordningsmaktens påbud, är det mer än underligt, att polischefen icke begagnar sin makt att stänga lokalen, utan låter ett sådant exempel af förakt för ordningsmakten fortfarande få öppet visas och ådagsläggande att denna härvidlag ställt sig sjelf i vanmäktigt förhållande till äfven andra fridstörare, som nog komma att lägga på minnet den lärdom de nu inhemta, eller sättet att trotsa gifna samhällsföreskrifter.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 18 Februari 1886.
N:r 14. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.