VIGTIG NYHET.

Riksdagen gillade och antog igår utan votering regeringens proposition om ny Värnpligtslag för Gotlands län, således i öfverensstämmelse med krigsministerns general Rydings förslag, hvadan riksdagsman Bokströms motförslag blef förkastadt.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 18 Februari 1886.
N:r 14. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.