Ett jordbrukaremöte

hölls härstädes i onsdags förra veckan på inbjudan a jordbrukaren W. Gardell, C. T. Broander, R. v. Corswant, N. Herlitz, J. N. Wiman, C. Petrée och M. Larsson; och leddes förhandlingarna af den förstnämde.
Första frågan: "Möjligheten af att nedbringa löner och dagspenningar till rätt proportion med den producerade varans försäljningspris", tycktes hafva tillkommit i något obevakadt ögonblick, enär deltagarne i diskussionen hade hörbarligen mycket svårt att reda ifrån sig eller förklara verkliga meningen med frågan och hvarthän man syftade. Också blef beslutet, att den förda diskussionen skulle utgöra svar på frågan; således ett nonsens.
Andra frågan: "Om möjlighet finnes att kunna åstadkomma associationer af större eller mindre omfång för att fördelaktigare kunna köpa och sälja, afgjordes sålunda, att en komité tillsattes, bestående af hrr W. Gardell, N. Herlitz, J. N. Wiman, C. T. Broander, C. Petrée och M. Larsson, Stålhandske, O. Lagergren och Gustafson, för att närmare utreda frågan.
Tredje frågan: "Huru bör Gotlands jordbruk nu bedrifvas för att kunna ega bestånd mot en utländsk öfvermäktig konkurrens?" föranledde till en längre diskussion, dervid mer och mindre uppsluppna idéer och förslag framhäfdes. Der talades om tullskydd, nedsättning i hypoteksräntan, utgifternas inskänkande, att odlingen af höstsäd borde minskas, likasom foderodlingen, att mjölkhushållningens tid var på återgående, att odling af korn och skidfrukter vore möjligtvis ännu fördelaktig, att så litet folk och så litet dragare som möjligt borde användas, att dikningar och jordförbättringar böra minskas, att Gotland brhöfde ett verksamt tullskydd (?), att af ladugårdsskötseln var intet att vänta, o. s. v. Äfven för denna fråga skulle diskussionen utgöra svaret. Och der står man nu, lika klok eller oklok som förut, anförandena buro också i allmänhet prägeln af det mest sjelfviska radoteri.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.