För byggmästaren J. Abrahamssons

konkursmassas räkning försäljes egendomen Rosendal 1 3/8 mtl. St. Vede 1 27 .61 mtl. Tingstomt 3/76 mtl och Hagvards 7/8 mtl. allt kronoskatte i Follingbosocken, Visby län.
Anbud å egendomarne emottagas och upplysningar om desamma lemnas af ene Sysslomannen i nr 15 Esplansden, Östermalm, (Stockholm) 1 tr. upp till höger i förstugan, alla förmiddagar kl. 8-10.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.