Stadsfullmäktige

fattade i tisdags följande beslut:
Att icke anföra besvär öfver k. m:t befallningshafvandes utslag, hvarigenom förklarats, att landtbrukaren D. A. Malmros rätta mantalsskrifningsort är Hangvahr och icke Visby;
Till ledamöter i komitén för uppgörande af förslag till ny hamntaxa för Visby och landthamnarna utsågos länsbokhållaren O. Melin samt hrr C. L. Ekman och C. J. Björkander;
Hamndirektionens förslag till ändringar och tillägg i nu gällande hamntaxa gillades;
Rådmansvalet kommer att ske vid stadsfullmäktiges sammanträde den 11 inst. maj;
Nuvarande 14 rättigheter i staden för försäljning af maltdrycker till förtäring på stället, komma att bibehållas till dess vederbörande innehafvare afgå.
Hrr Romdahl och Wedin väckte motion derom, att kommunalutskylderna måtte få erläggas i tre terminer; motionen remitterades till Drätselkammaren.
Åtskilliga infästeansökningar, som af Drätselkammaren blifvit tillstyrkta, biföllos.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.