Vinterpostföringens

hastiga upphörande, utan att förut blifvit tillkännagifvet någon bestämd dag för ångaren Sofias sista resa till och från Vestervik, har framkallat ett här fullt berättigadt missnöje med denna Vesterviksbolagets åtgärd. Egentligen bör dock klandret träffa k. general-poststyrelsen, som försummat att i god tid derom underrätta allmänheten. Varureqvirenter och resande hafva lidit icke så obetydliga förluster genom denna ovanliga blunder hos ett embetsverk, som, mera än något annat, skall se till, att dess kungörelser om kommunikationer äro för allmänheten pålitliga och tryggande.Gotlands Tidning.
Måndagen den 19 April 1886.
N:r 26. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.