Vapenöfningarne med nationalbeväringen

skola innevarande år ega rum å vanliga mötesplatser, med undantag för Hablinge kompani, som skall öfvas å Vadstäderum, samt Hejde och Halla kompanier å Petsarfverum, under följande antal dagar:
befälsmöte för afficerare d. 24-29 maj och d. 7-12 juni;
befälsmöte för afficerare och underofficerare; vid artilleriet d. 24 maj-12 juni med undantag af det underbefäl, som förut bevistat befälsmöte, hvilka inkallas först d. 31 maj; vid infanteriet d. 31 maj-5 juni;
kompanimöten för jägare och batterimöten för beväringsartilleriet under sex dagar, södra och medelbataljonerna från den 14 juni, Visby och norra bataljonerna från den 21 juni.
stambatteriets exercis den 14 juni-13 juli;
förberedande öfningar för spelet den 24 maj-5 juni.Gotlands Tidning.
Lördagen den 24 April 1886.
N:r 27. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.