Meddelande från allmänheten.

Sedan många år har man förväntat, att de mycket förmögna fröknarne Hägg, egarinnor till det vid Strandgatan belägna huset med långt ut i gatan utbygda och gångbanan afbrytande trappuppgången, skulle visa trafikerande den uppmärksamheten, att indraga ett par trappsteg, hvilket mycket lätt kan åstadkommas genom förstudörrens inflyttning till inkanten af muren. Kostnaden blefve så obetydlig, att fröknarnes ränteinkomst af deras stora kapital, icke gerna kan ens af dem anses lida någon kännbar förminskning. - Fröken Johanna Hägg har visat stor benägenhet för gifmildhet, genom donationer till Arbetareföreningen och senast till Djurskyddsföreningen, hvarför hon också blifvit kallad af den sistnämda till "hedersledamot"; alltså torde man från hennes sida icke hafva att i förevarande sak emotse annat än tillmötesgående. Återstår således egentligen fröken Victorine Hägg, till hvilken allmänheten således gör ödmjuk framställning om verkställande af ifrågavarande åtgärd, som helt säkert komme att lofprisas af alla Strandgatan trafikerande Fotgängare.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 27 April 1886.
N:r 28. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.