Auktion.

Fastigheter, näml,:
Frijordsåkern nr 620-624 öster för staden, vid Endreväg, utgörande en utvidd af 3 tunnland 27,7 kappland samt besådd med hvete och råg.
Frijordsåkern n;ris 957-960, jämväl öster för staden, vid Endreväg, innehållande 4 tunnland 13,2 kappland och för närvarande liggande i träde - varande båda åkrarne särdeles väl skötta och gödslade; samt
Stadsfastigheterna under n;ris 112, 115 och 116 i Klinterotens 4;de qvarter med derå uppförda ett s. k. tjärhus, ett magasin samt 2;ne s. k. spinnbodar; - äfvensom all konkursmassans lösa egendom, bestående af:
Ur, kedje, ringar m. m. af guld, ur matskedar, teskedar, gafflar m. m. af silfver, åtskilliga nysilfverarbeten, koppar- malm- och blecksaker af alla slag; diverse jernsaker och deribland en strykugn, en mängd möbler, såsom ett godt nästan nytt piano, schiffonier och byråer, linneskåp, kommoder, sängar, utdrags- och abdra soffor, gungstol och andra stolar, skrif-, sy-, spel- och matbord, en symaskin samt speglar och porslin, fjäderfylda sängkläder, lakan och örngottsvar. handdukar, borddukar och servietter, åtskilliga tobakspipor af sjöskum, en hop träkärl och andra träsaker, diverse ludna fårskinn, yllemattor och tågmattor, ett parti lin och hampa, en mängd repslageri- och andra verksaker, ett part. tomsäckar, ett dito troder och stör, en fyrsitsig lättgående bättre resvagn samt en uppsättning jagtredskao, hvaribland en utmärkt god dubbelbössa, flere kulbössor och s. k. salongsgevär m. m. m. m., jämte 23 årgångar af JägareFörbundets Tidskrift. Dessutom säljes äfven en mängd böcker af blandadt innehåll. Fastigheterna, hvilka utbjudas kl. 1 eft. midd., säljas på hvilkor, som uppgifvas vid auktionstillfället, eller dessförinnan hos sysslomannen; förbehållande sig konkursförvaltningen pröfningsrätt öfver blifvande högsta anbuden, jämte rättighet att dagen efter auktionen få afgifva svar om, huruvida de kunna antagas eller icke.
Omedelbart efter utropande af fastigheterna utbjudas och försäljas äfven massan tillhöriga 3:ne aktier i Visby Badhusaktiebolag samt växande grödan efter å af massan arrenderad åkern N:ris 625-627 vid Endreväg utsådda 3 tunnor råg.
Åt inropare af lösegendomen, samt af aktierna och råggrödan, elmnas 2 månaders betalningsanstånd, för så vidt näml. desse inropare äro kände och kunna godkännas; i annat fall skall betalningen erläggas kontant strax.
Visby den 26 April 1886.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.