Notabel resande.

General-Intendenten, öfversten m. m. frih. Palmstjrtna hitkom i går med "Klintehamn" från hufvudstaden. Öfverste Palmstjerna besigtigade samma dag blifvande exercis- och barackplatsen vid Visborgs kungsladugård och afreste i dag för att besigtiga en i Tingstäde föreslagen dylik plats.Gotlands Tidning.
Lördagen den 1 Maj 1886.
N:r 29. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.