Tjenstledighet och förordnande.

Läroverksadjunkten d:r O. Rosman har för sjuklighet erhållit tjenstledighet tills vidare, och är kandidaten Aug. Weström förordnad att under tiden tjenstgöra.Gotlands Tidning.
Måndagen den 3 Maj 1886.
N:r 30. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.