Sex personer ihjälosade.

En hemsk olyckshändelse timade under natten till tisdagen i Katarina fattighus, Götgatan 38. En städerska å nämda fattighus kom på morgonen in i rummet nr 1, som ligger i vestra ändan af huset utmed Södra bangårdsgatan, och märkte dervid en stark gasläkt i rummet. Der bodde för tillfället 6 manliga fattighjon. Oaktadt gaslukten, kom städerskan ej att tänka på någon olycka, så mycket mindre som hon hörde några af hjonen snarka; hvarför hon trodde att de alla sofvo.
Några timmar derefter, när det blifvit dager, kom en annan person in i rummet och såg dervid att det af hjonen, som låg närmast dörren, var dödt. Alarm gjordes, och läkare och fältskär efterskickades. Desse konstaterade, att af de 6 i rummet boende gamle maännen voro 4 redan döde, och blott 2 ännu vid lif. De senare fördes omedelbart till Maria sjukhus, för erhållande af nödig läkarevård; men hafva äfven aflidit.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 14 Januari 1886.
N:r 4. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.