Bakslag.

Civilnotarie-tjensten vid härvarande rådhusrätt synes vara föremål för ett egenmäktigt handhafvande af borgmästaren Een och på ett sätt, som väckt allmänt missnöje. Detta torde också hafva gifvit auditör S. Engström anledning till den motion, som han i tisdags väckte hos stadsfullmäktige, att fullmäktige måtte hos k. m:t anhålla, att stadfästade regleringen af lönerne för tjenstemännen vid Visby rådhusrätt må genast få göras gällande så tillvida, att civilnotarietjensten blir förenad med förste rådmanstjensten. Drätselkammaren skall härom meddela yttrande.Gotlands Tidning.
Måndagen den 18 Januari 1886.
N:r 5. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.