Död. André Oscar Wallenberg.

I torsdags meddelade vi den öfverraskande underrättelsen att verkställande direktören i Stockholms enskilda bank André Oscar Wallenberg efter några dagars sjukdom i bröstkatarr aflidit.
Härigenom förlora privatbankerna sin mest energiske, ansedde och skickligaste kämpe och det just nu, då den brännande striden mellan de enskilda bankernas och riksbankens målsmän är färdig att utbryta.
Ur Hefbergs biografiska lexikon meddela vi följande om den märklige mannens lefnad.
Den aflidne, son af biskop Wallenberg i Linköping, föddes 1816. Efter studier vid Linköping skola valde han sjömannens yrke och utnämdes 1837 till sekundlöjtanant vid flottan. Sedan han under de följande åren deltagit i åtskilliga sjöexpeditioner och blifvit befordrad till premierlöjtnant, sökte han 1850, för att bli valbar till riksdagsman, han skap som borgare i Sundsvall, tog året derefter afsked ur flottan och utsågs till representant för nämda stad under tre och för Hudiksvall under två riksdagar. Vid 1862 års riksmöte representerade han första bruksdistriktet i borgarståndet, och har, sedan det nya riksdagsskicket antogs, varit fullmäktig i första kammaren för Stockholms stad. Såsom riksdagsman är det hufvudsakligen i finansiela och ekonomska frågor han verkat. Bland vigtiga ändringar i lagstiftningsväg, hvartill han varit upphof må af guld som myntenhet, införandet af det metriska mått- och vigtsystemet, afskaffandet af den s. k. alldiskonten och konvejkommissariat, hvarjemte han ifrigt förfäktat nya bestämmelserrörande hamntaxor, lotsväsendet, skeppsmätningen, förbättrande af embetsmännens löner, antagande af öppna voteringar vid rösttillfällen m. m. Jemväl som publicistisk skriftställare har han varit ytterst flitig. Under 1865-69 redigerade han ekonomi-afdelningen i Aftonbladet samt deltog sedermera i redigerandet af Aftonposten, hvarjemte han flitigt strött omkring sig uppsatser i andra tidningar. För utvecklingen af ett inhemskt kreditsystem och i sammanhang dermed upprättande af nya banker har han verksamt arbetat. Sålunda har han medverkat till stiftande af filialbanker i Sundsvall och Hudiksval; 1856 till upprättande af en solidarisk enskild bank i Stockholm, hvars verkställande direktör han allt sedan dess varit; till beslut om en allmän lag för hypoteksbanjen och öfverflyttning dit af riksbankens fastighetslån; till stiftande af Stockholms hypotekskassa m. m.
Den aflidne var innehafvare af flera ordnar samt sedan 1861 gift med Anna von Sydow.Gotlands Tidning.
Måndagen den 18 Januari 1886.
N:r 5. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.