Vid stadsfullmäktiges

sammanträde sistl. tisdag förekommo, förutom hvad vi i torsdags nämde, äfven följande ärenden:
Till ledamöter i Bevillningsberedningen för staden utsågos häradshöfding Valdenström, grossh. Ax. Ekman och smeden Sandberg; suppleanter blefvo handl. A. Palm och kapt. O. Ericsson.
Till revisor af spritbolaget räkenskaper utsågs hr Gust. Kolmodin; suppleant d:r J Kahl.
Borgmästaren Een hade för ett blifvande bolag anhållit om rättighet att upptaga mergel och lora i s. k. klockarebetningen norr för staden. Fullmäktige lemnade härtill bifall med vilkor, att en afgift af 2 öre skall erläggas för hvarje tillverkad tunna cement, och att drätselkammaren har att bestämma gränserna för mergel- och lertägten.
Frågan om reglering af gränden emellan kronans förrådshus och s. k. Liljehornska huset, remitterades till drätselkammaren.
Några arbetare hade ingifvit framställan om arbetens utförande för stadens räkning men fullmäktige fattade det beslut, att enär någon verklig anledning till framställningen icke förefinnes, denna ej heller föranledda till någon åtgärd.
400 kronor anslogos till kontrollering af saluhållet kött, och skulle 300 kr. deraf tillkomma länsveterinären samt 100 kr. torgpolisen.Gotlands Tidning.
Måndagen den 18 Januari 1886.
N:r 5. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.