Betydlig affär afstannad.

Byggmästaren A. G. Söderlund hade i torsdags afton sammankallat sina fordringsegare för att af dem söka erhålla medgifvande att hans affär måtte få afvecklas medelst administration, alldenstund han för närvarande hade förfallna skuldar hvilka han icke kunde honorera.
Denna hemställan rönte allmänt motstånd, och syntes uppgifterna i den framlagda öfversigten vara mycket svafvande. Man ansåg sig dock finna, att tillgångarne uppgingo till 3,269,000 kronor, skulderna till 2,933,000 kr. och borgensförbindelser till 29,000: Detta efter de bokförda värdena, men dessa ansågos vara mycket högt tilltagna och komma antagligen att efter en noggrann värdering betydligt reduceras.
Söderlund är egare till f. d. Längstadiska egendomen vid S:t Hansplats härstädes.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 21 Januari 1886.
N:r 6. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.