Gotlands försvar.

I den till riksdagen aflemnade propositionen förekommer ett förslag, om allmänna värnpliktslagens tillämpande på Gotland, och till ny stat med 12 årsklasser i beväringen, och 8 i landstormen, med 3 års öfningstid. Försvarstyrkan skulle komma att blifva 5000 man i 2 bataljoner samt en reserv- och depotbataljon, och 8 landstormskompanier, ett linjefotbatteri, ett reserv- och depotfotbatteri samt ett kompani fästningsartileri. Artilleristamtrupen ökas från 75 till 100 man, och faltkamreraren utbytes mot en regementsintentent.
Den nya staten belöper sig till 185,254 kr. mot nuvarande 201,997 kronor. Ett anslag äskas dessutom till beklädnad åt beväringen af 70,000 kronor.
Fårösunds befästande eller närmare sagdt anstalterna till Fårösunds försvar under förlidet år uppgingo till 740,000 kr. deraf öfver ½ million för anbefalda större fartygsrustningar och förhyrandet af maskinister, 128,398 kr. för diverse artillerimateriel vid Fårösund o. s. v. Då en del af kostnaderna tages af utgående öfningsanslag o. s. v. nedsättes det ersättningsbelopp, som nu begäres af riksdagen, till 376,000 kr., hvarjemte begäres 354,000 kr. till anskaffning af min- och artillerimateriel.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 21 Januari 1886.
N:r 6. Tjugusjunde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms tryckeri.