Något för Gotlands köpmän att tänka på.

Det tyska köpmansmötet (handelstag), som nu är samladt i Berlin, uttalade sig i tisdags med alla rösterna, utom en, mot all förhöjning af spanmålstullarne. Nästan alla handelskamrarne i de större städerna ha redan förut antagit resolutioner i enahanda rigtning. Såsom ett bevis på den tyska industrien, erinrar Neue Freie Presse, huru den tyska exporten till Österrike under de senaste fem åren minskats med ej mindre än 70 millioner gulden. Sålunda har den tyska utförseln af jern och jernvaror af maskiner från 17 till 10 millioner; exporten af yllevaror har sjunkit med 5 millioner o. s. v.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 December 1887.
N:r 72. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.