Indragning af telegrafstationer.

K. m:t hur bemyndigat telegrafstyrelsen att vid dertill lämpliga tider gå i författning om indragning af telegrafstationerna i Vimmerby, Ronehamn, Burgsvik och Fårösund, så framt icke vederbörande kommuner eller enskilda, för dessa stationers bibehållande intresserade personer vilja ikläda sig förbindelse att, förutom kostnadsfritt tillhandahållande, ersätta telegrafverket det belopp, hvarmed den verket tillfallande portoinkomsten vid stationen understiger 1,200 kronor för år.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 December 1887.
N:r 72. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.