Dödsfall.

Den 26 september afled prosten och kyrkoherden i Gothems pastorat B. N. Sundahl, 81 år gammal.
Den 27 s. m. afled å Furubjers i Tingstäde vice konsul J. P. Stare, 71 år gammal. Den aflidne var i sina kraftfulla dagar en af Gotlands mest routinerade affärsmän och under senare åren direktör i hypoteksföreningen. Han saknas närmast af enka och fem barn; men dessutom af många vänner, som i godt minne bevara hogkomsten af en städse rådsam och välvillig hjelpare vid brydsamma tillfällen. Frid öfver hans stoft!
I natt afled, efter långvarigt och svårt lidande, hamnmästaren härstädes A. N. Winberg, född i Visby, började sin bana tidigt så som lotslärling derefter till lotsålderman och hamnmästare; tog afsked från förstnämda tjensten 1881. Innehade förtjenstmedalj i guld. Ett nitiskt och pligttroget uppfyllande af erhållna befattningar och uppdrag samt en i allo redbar vandel hafva städse varit utmärkande drag i den aflidnes lifsgerningar. Såsom familjefar sörjes Winbweg närmast af tvänne döttrar, och såsom enskild man efterlemnar han ett aktadt minne hos alla som lärde känna den hjertegode flärdfrie och vänfaste mannen.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 6 Oktober 1887.
N:r 62. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.