Årets landsting

sammanträdde den 26 och 27 sept.; lektorn dr C. J. Bergman var äfven i år förordnad att vara ordförande. Till vice ordförande utsåg tinget riksdagsman P. Larsson Lillfole, hvarigenom bankdirektör Kolmodin och häradshöfding Valdenström prickades såsom varande motståndare till lifsmedelstullar. Bland de vigtigaste besluten må anteknas:
att frågan om anslag af 200 kr. årligen i 3 år till apotekarne i Slite och Hemse, afslogs;
att tinget till ledamot i första kammaren utsåg auditören S. Engström;
att lasarettsdirektionens hemställan, om löneförhöjningar åt läkaren och åt predikanten, afslogs;
att till en undersköterska vid lasarettet lemnades ett anslag af 250 kr.;
att 900 kr. beviljades till stipendier åt landtbrukselever för genomgående af praktisk jordbrukskurs i Skåne;
att ett anslag af 2,000 kr. till folkhögskolan beviljades för ett år, samt att 250 kr. anslogos till flickskolekursen vid högskolan;
att slöjdskolan i Visby erhöll ett anslag af 2,500 kr. för 5 år;
att begärdt lönetillskott af 500 kr. åt länsveterinären afslogs;
att ett anslag för nästa år af 500 kr. beviljades åt agronomen Kihlberg för att under 3 månader lemma undervisning i landthushållning;
att ett anslag af 500 kr. under 3 år bifölls åt Gotlands fornsal; och
att till mosskulturens främjande beviljades ett anslag af 400 kr.
Tinget afslöts med öfliga artighetsbetygelser i anföranden, som af ordföranden egnades landstinget och som å tingets vägnar besvarades af vice ordföranden.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 6 Oktober 1887.
N:r 62. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.