Beröfva utvandrarne Sverge stora kapital?

I den i Chicago utkommande Svenska Tribunen läses:
Man finner ofta att de i Sverge utgifna tidningarna utbreda sig i jeremiader öfver utvandringen, emedan den, ur nationalekonomisk synpunkt betraktad, är en ren förlust för Sverge, men ingenting annat än vinst för Amerika.
Detta kan så vara, men Sverges förlust är ändå icke så stor, ej heller Amerikas vinst så utan afdrag, som våra svenska samtida der hemma tro och påstå. Ty uti tider lika dessa, då Amerika blomstrar och Sverge ligger i lägervall, hemsända Förenta staternas svenskar hitföra. För några år sedan, då arbetsförtjensterna voro låga härstädes och mången icke förmådde mer än nätt och jemt lifnära sig, mottog Sverge omkring två millioner kronor årligen från sina barn i Amerika. Sedan dess ha dessa Amerikas pekuniära insatser i Sverge ofantligt tilltagit. Våra skandinaviska vexelförrättare här i Chicago meddela oss, att deras affärer på Sverge aldrig varit så lifliga och att svensk-amerikaner i år hemsändt 6 á 7 gånger så mycket penningar som 1877, då, enligt en ledande svensk tidnings uppgift det hemskickade totalbeloppet uppgick, som nämts, till två millioner kronor. Sverge skulle således i år kunna påräkna 12 á 15 millioner kronor härifrån, hvilket icke är att förakta såsom en sorts finansiell biinkomst för ett litet rike. Dessutom mottaga hemmavarande svenskar ett stort antal fribiljetter för öfverresa till Amerika, motsvarande i reda penningar minst ett par millioner dollars.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.