Lektor C. J. Bergman,

som den 8 d:s ingick i sitt 70:e år, uppvaktades samma dags f. m. af skol- och ecklesiastikstaten, företrädd af stiftets biskop, samt stadsfullmäktige, under ordförandeskap af auditör Engström, hvilka hvar för sig tolkade den aktning och kärlek hvarmed den sjutioårige bundit sitt namn fast i mångas hjertan och den verksamhet genom hvilken historien och literaturen i alla tider skall bevara hans minne, och länge måtte förunnas honom att med oförminskad helsa och kraft utöfva sin för samhället gagnande och hedrande verksamhet.
Lektor B. tackade varmt och hjertligt för den honom egnade hyllningen.
Samma dags afton var en större krets samld hos den gamle, då hans dotter, fröken Emmy, sammanvigdes med lektorn vid härvarande allm. läroverk Nils Höjer.Gotlands Tidning.
Lördagen den 16 Juli 1887.
N:r 44 & 45. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.