Nedanstående utdrag af ett brefkort från Visby, läses i tidn. Ganymedes för den 2 dennes.
Visby den 27 Juni.

Kanske kan det intressera någon af Ganymedes läsare, att höra ett och annat från den gamla hansestaden, som fordom gjorde sig så ryktbar genom sina stora rikedomar och som under 12:te och 13:de årh. var nordens kanske störste handelsstad. Nu mera är den blott ryktbar genom sina ruiner och som varande en af Sveriges förnämsta badorter, i en del afseenden förstås, ty som badort lemnar Visby mycket öfrigt att önska.
Det nuvarande badhuset skänktes af enskild person till Visby stad, men stadsfullmäktige sålde detsamma till ett bolag af pietister, hvars förnämste medlem är den nuvarande badläkaren. Denne herre är en riktig sirapspredikant och söker att på alla sätt motarbeta möjliga förbättringar; följden häraf är tydlig; badgästerna äro i ständigt aftagande och det är nästan fara värdt, att Visby snart nog skall upphöra att vara badort, såvida ej den nuvarande badläkaren på ett eller annat sätt försvinner.
Sällskapet D. B. V. (De Badande Vännerna) är en korporation, som 1814 stiftades härstädes af några unga män och hvilket sällskap senast gjort sig bemärkt genom anläggandet af botaniska trädgården, en trädgård, hvilken torde söka sin make i hvad konst och natur i förening kunna åstadkomma, derförut genom stiftande af en sparbank och slutligen genom uppförande af den stora restaurationslokal som kallas D. B. W:s paviljong. Denna restauration hvilken nu innehafves af herr Aug. Johansson, torde kunna tjena som ett ypperligt mönster för utvärdshus, så väl genom goda varor och ferm uppassning som genom de ytterst billiga priserna. Hvarje middag och afton utföres här musik af ett utmärkt kapell (Levyska).
Men trots alla dessa utmärkta anordningar är affären ej någon god affär och detta tack vare vår utmärkte badläkare, ty han tillåter ej, att badgästerna äta på andra ställen än på nykterhetsvärdshus, der maten är ytterst dålig, enligt hvad jag sjelf öfvertygat mig.
Frippe.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Juli 1887.
N:r 43. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.