I konkurs

har lektor P. G. Lyth i Örebro blifvit försatt. Lektor Lyth frågade rätten, huru han skulle förfara med Nerikesposten, som vore hans dyrbaraste egendom. Rätten svarade genom att hänvisa till stadsfogden, som förordnats att taga hand om boet.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Juli 1887.
N:r 43. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.