Postkungörelser.

Å öfvertagande från och med nästkommande års början af postföringen tvänne gånger i veckan, med fram- och återfärd samma dag, mellan Hejde poststation och Klintehamns postkontor kunna hugade spekulanter före den 15 nästk. Augusti månad hit ingifva anbud, de der böra lyda å för hvarje färd fram och åter uppgifvet belopp; kommande derefter med den minstfordrande kontrakt att härstädes uppgöras.
Visby i Postkontoret den 2 Juli 1887.
V. A:son Bratt.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Juli 1887.
N:r 43. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.