Stadsfullmäktige

hade i tisdags sitt ordinarie månadssammanträde och fattades dervid följande beslut:
1. Samtlige styrelser af stadens angelägenheter meddelades ansvarsfrihet för 1886 års förvaltningar;
2. Till landstingsmän för Visby stad återvaldes för två år: C. J. Bergman, bankdirektör Pettersson, fabrikör Hellgren och konsul Ekman, med grossh. Ax. Ekman till suppleant;
3. till stadens ombud vid jernvägsbolagets stämmor utsågs handl. R. Vallér;
4. beviljades åtskilliga infästeansökningar;
5. till reparationer i rådhuset anslogo fullmäktige ett belopp af 970 kr. 84 öre, att verkställas under hand;
6. antogs spritbolagets anbud af 9000 kr. årligen för öfvertagande under följande treår af minuthandeln och utskänkningen i staden af spirituösa drycker; således 1000 kr. mindre än under senaste perioden;
7. frågan angående nytt epidemisjukhus återremitterades till helsovårdsnämden med begäran, att helsovårdsnämden med begäran, att i gemenskap med drätselkammaren vidare behandla detta ärende;
8. meddelades hamndirektionen det begärda bemyndigandet, att anmoda löjtnanten vid k. väg- och vattenbyggnadskåren Holmberg uppgöra förslag om anläggandet af en sydlig vågbrytare utanför Visby hamn och till skydd för inre hamnen vid S. V.- och V.-liga vindar till minskande af då rådande vågsvallet; och
9. erhöll drätselkammaren fullmakt att vidtaga nödiga åtgärder i och för reglerandet af blifvande utbytet af annan stadens jord emot kronans lägenhet "Grafvarne" utanför norra stadsmuren.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 Juni 1887.
N:r 38. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.