Biskop v. Schéele

är ovägerligen en stor talare, om också icke stortalare. Vid terminsafslutningen och årsexamina å såväl högre elementarläroverket som högre flickskolan härstädes framsade hr v. Schéele många vackra meningar, åsyftande besinningsfulla och behjertansvärda råd och förmaningar till ynglingarne i förstnämda anstalten, men omnämde äfven i märkliga och bestraffande ordalag det ovanligt stora antal lärjungar, som i flit och uppförande erhållit underhaltiga betyg. Dock var hr biskopen, enligt min åsigt, icke lika lycklig såsom talare inför flickskolans elever. Flera gånger nämligen förekom det nig, liksom att talaren i sin affect förglömde att hans anförande med mycken uppmärksamhet äfven åhördes af små oerfarna flickebarn, för hvilkas uppfattningsförmåga de ofta djuptänkta och djerfva meningarna säkerligen gingo alldeles förlorade, "så små grytor hafva också öron". Jag har för den skull antecknat åtskilliga yttranden, och se här några få af dem. Bland andra bevis för att Rom stod framför Hellas i visandet af aktning för qvinnan, androg hr v. Schéele sådane uttalanden, såsom i Rom, som hade en Lukretia: "skulle vi ej kunna vara af med qvinnorna, om vi kunde utan dem erhålla barn"; och vidare anfördes följande, som de store tänkarne Sokrates, Plato, Aristoteles och Demostenes hade sagt om qvinnan, nämligen: "Sokrates, kanske den ädlaste bland menniskor (?) förklarade att qvinnan förhölle sig till mannen som mannen till staten"; - "Plato yttrade dessa hårda ord: qvinnan är af naturen mindre skickad till dygd än mannen"; - "Aristoteles ansåg, att qvinnan och mannen förhölle sig till hvarandra såsom kroppen till själen"; och slutligen förklarade Demostenes, "att föda barn till verlden." - Att talaren derefter skulle öfvergå till ogillande af nutidens frihetssträfvanden för qvinnan, var att förutse; också yttrade hr v. Schéele, att han "måtte hafva blifvit litet gammalmodig, då han ej kunde förstå dessa läror".Gotlands Tidning.
Måndagen den 13 Juni 1887.
N:r 36 & 37. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.