Fattigvårdsstyrelsen.

Att Visby stads fattigvårdsstyrelse jämlikt § 39 i gällande fattigvårdsförordning till tillsyningsman öfver betlarne här i staden antagit e. o. poliskonstapeln J. N. Nordgren, som det åligger att hos styrelsen eller stadsfiskalen inställa hvarje person, som efter fylda 15 år anträffats tiggande, äfvensom föräldrar eller målsmän till barn, hvilka göra sig skyldige förordning, varder härigenom meddeladt.
I sammanhang härmed får styrelsen anhålla, att de, som i sina hem besväras af tiggare, måtte anmäla desse till förenämde Nordgren, som hvarje söckendag kl. 8-9 f. m. träflas på polisvaktkontoret i rådhuset.
Visby den 3 Juni 1887.Gotlands Tidning.
Måndagen den 13 Juni 1887.
N:r 36 & 37. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.