Ju värre desto bättre.

Under rubriken "Ett afslöjande" omnämde jag för en tid sedan ett intrigförhållande, eljest just icke af sällsynt art härstädes, och som rörde en person, om hvilken detta afslöjande vore att beakta af hvar och en, som är mån om sitt eget anseende och besitter någon omdömesförmåga. Nu har ett nytt uppslag i saken skett, i det att Gotl:s Allehanda i gårdagens nr framkommit med ett nytt afslöjande. Alleh. säger nämligen bland annat: "att vi för öfrigt och för vår egen del icke gifva oss i vidare person, torde han sjelf vara den första att ursäkta." Ett välförtjent observandum gifves slutligen vissa vederbörande till lifs, då i Allehandas artikel tillägges: "Hvilka personer, som det moraliska ansvaret drabbar för mannens framfart, kunde vara frestande nog att närmare vidröra"; etc. Efter sådana offentliga uttalanden, torde man kanske draga sig för kompaniskapet, åtminstone i synlig måtto; i hemlighet bedrifves gu'nås här många fula bedrifter och intriger.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 Maj 1887.
N:r 33. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.