En ålderstigen hedersman,

handlanden J. P. Åberg härstädes hade glädjen i förliden vecka att få fira sin 73:e födelsedag i kretsen af slägtingar och många vänner. Den för sin höga ålder ovanligt raska och kraftfulla mannen hade nämligen på aftonen i sin husliga krets samlat till sig äfven ett antal af kamrater och andra vänner, hcilka i det gladaste samqväm ej allenast fingo åtnjuta det gästfria värdfolkets materiella välfägnader uran värden uttalade äfven sin stora tacksamhet för de många prof på visade så väl enskilda som allmänna sympatier, hvilka kommit honom till del. Särskilt fästade han sig vid den uppmärksamhet, som ådagalagts, medelst den storartade flaggningen å fartygen i hamnen, en hedersbetygelse, som på det innerligaste gjort dagen för honom glädjesam; men han beklagade tillika, att han under sin tid så litet kunnat verka i sjöfartens intresse.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.