Inbrottet i enskilda banken

härstädes är ännu föremål för gissningar. Den fiffiga verkställaren af detta försök till stöld har icke lemnat ens så mycket spår efter sig, att någon förhoppning om hans upptäckande kan numera hysas, utan kommer antagligen äfven detta dåd att endast qvarstå i polisens annaler såsom en outredd hemlighet, likasom den för några år sedan föröfvade våldsgerningen å kyrkogården, då under två nätter efter sig flera grafvårdar kullstörtades och förstördes. Skäl vore, synes mig, att vid poliskåren reengagera efskedade Pettersson (Middag), hvilken på sin tid visade märkliga prof på fyndighet och slughet att upptäcka och öfverlista mången djerf våldsverkare med bofaktiga anlag och brottsliga åsigter om eganderättens helgd.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.