Kyrkostämman

i torsdags fattade följande beslut:
att till anbringande af gardiner i ett af kyrkans fenster anslå 65 kronor; att lemna bitall till:
kyrkorådets förslag, om hemställan till k. m:t att kristendomsförhören måtte få ersättas af andra uppbyggelsestunder på tid och sätt som domkapitlet funne lämpligt bestämma, förslag, att skriftermålen till nattvardsgångar på söndagar må hvarannan gång ega rum på lördagar; att kyrkorådet eger på sätt lämpligast synes annonsera kyrkliga kungörelser; att lemna bifall till kyrkorådets yrkande om afslag å revisorernes förslag, rörande vissa förändringar i kyrkans räkenskap och förvaltning; att afslå motionen om högmässogudstjenstens framflyttning från kl. 10 till kl. 11; att bifalla d:r O. Rosmans väckta förslag om anställande af ytterligare en ordinarie lärare vid stadens folkskola, hvarigenom denna skola nästa termin erhåller en välbehöflig förstärkning i lärarekrafter och tillfälle kommer att gifvas föreståndaren att äfven bättre öfvervaka att ordning och lydnad inplantas hos den stora barnskaran, då hittills motsatsen i allmänhet visat sig, som dock allramest härledt sig af föräldrarnes slappa sätt och ofta onaturliga handhafvande af barnens uppfostran i hemmet.Gotlands Tidning.
Lördagen den 7 Maj 1887.
N:r 28. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.