Sundhetspolisen

i vår stad har börjat visa sig nitisk och uppmärksam i välbehöflig riktning. Sålunda har, på anmälan af stadsfiskalen, sundhetsnämden utdömt det om yttersta osnygghet vittnande Åkermanska ladugårdsetablissemanget vid S:t Hansgatan, äfvensom ålagt handl. Ax Sjöström, att i en sin källare vid Lillgränd vidtaga sådane åtgärder, att ett der lagradt parti skämd fisk, icke vidare må förpest luften i granskapet.
Nämden har, likaledes på stadsfiskal Jansons framställning, ålagt samtliga slagtare i staden, att före den 1 juli hafva inrättat sina väggar och tak så beskaffade att renlighet blir rådande, m. fl. andra för snyggheten nödvändiga förbättringar.Gotlands Tidning.
Måndagen den 2 Maj 1887.
N:r 27. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.