Rättegångs- och Polissaker.

Är uppspikad, men icke delgifven stämning lagenlig? Ofta inträffar, att då stämning utfärdats, stämningsmännen icke kunna anträffa den stämningen rörande personen, ofta med anledning deraf att han håller sig undan, och har i sådant fall det vanliga medlet yillgripits; att uppspika stämningen å dörren till bostaden, hvliket mången gång visat sig medföra önskadt resultat.
Huruvida dylik delgifning af stämning är i öfverensstämmelse med den lagliga formen eller ej, derpå har i dagarna Stockholms rådhusrätt uttalat sin mening. En person å hvilken i ett hyresmål stämning utfärdats, kunde oaktadt ifrigt sökande, icke anträffas, till följd hvaraf, alldenstund med säkerhet antogs, att han af förklarligt skäl höll sig undan, stämningen uppspikades på en dörr till bostaden.
Då målet häromdagen påropades, infann sig icke svaranden; och resolverade rådhusrätt, att då stämningen icke blifvit svaranden personligen delgifven, målet icke kunde till pröfning upptagas.Gotlands Tidning.
Onsdagen den 9 Februari 1887.
N:r 8 & 9. Tjuguåttonde årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.