Visby stads nya lån.

K. m:ts tillstånd att till konvertering af stadens gamla lån upptaga ett nytt sådant mot lägre ränta har nu lemnats. Emellertid har regeringen icke funnit anledning att bifalla stadsfullmäktiges ansökan i hela dess omfattning, enär lånetiden bestämts till högst 40 år i stället för begärda högst 55 år. Äfvenledes hade fullmäktige begärt att få upplåna högst 800,000 kr., men k. m:t har svarat, att lån till större belopp må icke upptagas, än hvad som jämt behöfves för det gamla lånets inbetalning. Af detta senare återstå omkring 714,000 kronor.Gotlands Tidning.
Lördagen den 15 Januari 1887.
N:r 4
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.