Väderleken.

Den vackra nordiska vinter med snö, som ingick med julaftonen och tillförde oss ett klingande slädföre, afbröts helt hastigt i torsdags, trettondedagen, då en särdeles blid väderlek inträdde och fortfor äfven i går, afklädande alltmera våra bristfälliga stengator och bildande mer och mindre forsande floder i rännstenarna och å sjelfva gatorna. Under slädföret var tillförseln af landtmannavaror synnerligen god och liflig, och vedprisen sjönko något tillfölje deraf.Gotlands Tidning.
Lördagen den 8 Januari 1887.
N:r 2
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Tjuguåttonde årgången.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1887. Herman Byströms tryckeri.