angfartyget_drotten-1928.jpg

Munken Gerhards ring.

Gerharde ring eller sigill finnes som bekant ännu bland samlingarne vid Visby läroverk. Historien om huru sigillet genom en sjöfarande från Gotland erhölls nere pi Medelhafsön Kandia är nogsamt bekant.
Till detta sigill knyter sig handlingen i ofvannämda berättelse. Det är en ung, svärmisk munka ungdomskärlek till en söderns dotter, hvilken vid ett skeppsbrott kastas i land på Gotland, som här skildras, och huru hjelten, sedan hon af sina anhöriga återfunnita och bortförts, ger sig ut pd vandring genom verlden att söka henne, haru han jämte några andra gotländingar, tager plata i kors fararnes härar, som draga mot det heliga landet, och huru han slutligen som gubbe dör på den plats, der sedan Munken Gerharde sigill återfans.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1