Den kyrkskrifna folkmängden

i Visby uppgick vid årsskiftet till 6,749 personer, hvilket antal med 12 öfverstiger den vid 1887 års ingång hefintliga folkmängden. Under året hafva 51 (mot 46 under 1886) äktenskap ingåtts i staden. Födda äro 138 (73 män och 65 qvinnor), döda 123 (58 män och 65 gvinnor) inflyttade 545 (262 män och 283 gvinnor) samt utflyttade 548 (242 män och 306 gvinnor).
Norra landsförsamlingens folkmängd har undar året ökats mod 5 personer och utgör nu 154. Ett äktenskap har ingåtts. Födda äro 5 (3 män och 2 qvinnor), död 1 (man), inflyttade 25 (14 män och 11 qvinnor) samt utflyttade 24 (13 män och 11 gvinnor).
I södra landsförsamlingen har folkmängden minskats med 8 personer till 74. Intet äktenskap har der under året ingåtts. Född 1 (gvinna), död ingen, inflyttade 18 (10 män och 8 qvinnor) samt utflyttade 27 (13 män och 14 gqvinnor.)Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1