tingstade_jernvegsstation_1960.jpg

York Citys

hela besättning hitkom i går och afreser i afton med Sofia härifrån. Någon sjöförklaring kommer icke att här afgifvas af befälhafvaren, utan först vid framkomsten till England, enär fartyget ej blifvit kondemneradt. Bergningen har hittills varit utan resultat, men anses fortfarande, att ett par dagars vackert väder skola möjliggöra fartygets flottagande.Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1