Det Lauvallska arfvet.

Som bekant erhöllo ett par makar Lauvall i Eke socken härom fast ett arf från Amerika på 45,000 kronor. Kommissarien Eneman yrkade vid Södra häradsrätten att på grund af aftal med makarna L. häraf utbekomma 1/3 såsom ersättning för sitt arbete med arfvets hitförskaffande. Häradsrätten godkände detta yrkande, hvaremot hofrätten upphäfde häraderättens utslag. Denna hofrätteas dom är i dagarna af högsta domstolen faststäld.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 Januari 1888
N:r 2